Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.690.788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:

a)

6.430.000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6.430.000 opłaconych w całości,

b)

300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 300.000 opłaconych w całości,

c)

1.567.838 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1.567.838 opłaconych w całości,

d)

51.251 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51.251 opłaconych w całości,

e)

341.699 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 341.699 opłaconych w całości.

Akcjonariat

Lp. Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji i głosów na WZA Udział w kapitale i głosach na WZA (%)
1. Zarmen Sp. z o.o. 6 395 500 73,59
2. Skarb Państwa 102 504 1,18
3. Pracownicy i ich spadkobiercy 231 996 2,67
4. Free float (akcje serii C1 i C2) 1 619 089 18,63
5. Pozostali (akcje serii D) 341 699 3,93
Ogółem 8 690 788 100


Źródło: Emitent

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Maszyny i urządzenia naszej produkcji znajdują zastosowanie w procesach przeróbki mechanicznej. Produkujemy dla tej gałęzi przemysłu przesiewacze i podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, osadzarki miałowe, wzbogacalniki zawiesinowe i inne.

PRZEMYSŁ DRZEWNY PRZEMYSŁ DRZEWNY

W naszej ofercie znajdują się maszyny i urządzenia do produkcji płyt drewnopochodnych, tj.: rębaki bębnowe i tarczowe, rozdrabniacze odpadów, skrawarki zrębków, młyny wiórów, sortowniki zrębków, rozwłókniacze czy termorozwłókniacze i inne.

Przemysł energetyczny Przemysł energetyczny

Nasze przesiewacze wibracyjne i dyskowe, rębaki i rozdrabniacze oraz przenośniki taśmowe i kubełkowe mają zastosowanie również w produkcji i przygotowaniu do spalania biomasy.

OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA

Produkujemy części i osprzęt do aparatów do czyszczenia i filtrowania takich jak wirówki, prasy filtracyjne i urządzenia recyklingowe.